SKY密封件 (活塞&活塞杆两用)

标准材质: NBR(RN906)

截面形状

SKY-1
cn_SKY-1 cn_SKY-2

使用范围

标准材质
材质编号 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} 最高速度
(m/s)
温度
(℃)
NBR(RN906)
FKM[RF905]
FKM[RF907]
SKY密封件〈挤出游隙 H9/f8〉 14 {140} 1[0.5] ー10~80
[ー5~150]
并用挡圈 21 {210} 0.5
并用标准挡圈+高压挡圈 28 {280}

材质编号・最高速度・最高速度及温度栏的[ ]内为FKM材质。

特征

最受欢迎的液压缸用活塞/活塞杆两用密封件。
可以用于活塞及活塞杆中的任何一种,由于安装在整体槽中,因此,能在减少部件数量、紧凑型设计等方面发挥降低成本的效果。

备注

 • ●SKY-8-5的D1公差请设为±0.1。
 • ●密封件如上图所示,具有方向性。请注意安装方向。
 • ●可能因安装槽的位置而无法安装在整体槽中。此时,请采用分割槽结构。
 • ●SKY-18以下请采用分割槽。
 • ●φD H9/f8会因支撑导向方式而发生变化。并用耐磨环或S-LEEVE时,请参照各尺寸表。
 • ●单方向运动时,缸筒径面的表面粗糙度请设定为1.6S。
 • ※不并用挡圈时的(φd2)尺寸请参照密封圈的挤出极限曲线
 • ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里

尺寸表

密封件及尺寸表 (单位:mm) 指示代码
SKY密封件 并用挡圈
(PT111)
d D H GA GB D1 d1
(参考)
L 标准
(RN 906)
耐热用
(RF 905)
(RF 907)
耐寒用
(RN 903)
HNBR
(RP902) (RP903)
8 14 3.7 4.2 5.2 13 8.4 3 1.5 SKY-8-5*
        TBC-8-5*
10 18 5 5.7 6.7 17 10.4 3 1.5 SKY-10-1*
        TBC-10-7*
12 20 5 5.7 6.7 19 12.4 3 1.5 SKY-12-1*
SKY-12-15F       TBC-12-3*
12.5 20 5 5.7 6.7 19 12.9 3 1.5 SKY-12.5
        TCS-20×12.5
14 22 5 5.7 6.7 21 14.4 3 1.5 SKY-14 SKY-14F
  TCS-22×14
16 24 5 5.7 6.7 23 16.4 3 1.5 SKY-16 SKY-16F     TCS-24×16
17 25 5 5.7 6.7 24 17.4 3 1.5 SKY-17-1*
        TCS-25×17
18 26 5 5.7 6.7 25 18.4 3 1.5 SKY-18 SKY-18F     TCS-26×18
20 28 5 5.7 6.7 27 20.4 3 1.5 SKY-20 SKY-20F SKY-20N     TCS-28×20
20 30 6 7 8.5 29 20.4 3 1.5 SKY-20-1*
        TBC-20-6*
22 30 5 5.7 6.7 29 22.4 3 1.5 SKY-22 SKY-22F   TCS-30×22
22.4 30 5 5.7 6.7 29 22.8 3 1.5 SKY-22.4 SKY-22.4F   TCS-30×22.4
23.5 31.5 5 5.7 6.7 30.5 23.9 3 1.5 SKY-23.5 SKY-23.5F       TCS-31.5×23.5
24 32 5 5.7 6.7 31 24.4 3 1.5 SKY-24-2*
        TCS-32×24
25 33 5 5.7 6.7 32 25.4 3 1.5 SKY-25 SKY-25F SKY-25N   TCS-33×25
26 34 5 5.7 6.7 33 26.4 3 1.5 SKY-26-1*
        TBC-26-5*
27 35 5 5.7 6.7 34 27.4 3 1.5 SKY-27-1*
        TCS-35×27
28 35.5 5 5.7 6.7 34.5 28.4 3 1.5 SKY-28 SKY-28F SKY-28N TCS-35.5×28
28 36 5 5.7 6.7 35 28.4 3 1.5 SKY-28A         TCS-36×28
30 38 5 5.7 6.7 37 30.5 3.5 3 SKY-30-1*
        TBC-30-5*
30 40 6 7 8.5 39 30.5 3.5 3 SKY-30 SKY-30F SKY-30N     TCS-40×30
31.5 41.5 6 7 8.5 40.5 32 3.5 3 SKY-31.5 SKY-31.5F       TCS-41.5×31.5
32 42 6 7 8.5 41 32.5 3.5 3 SKY-32         TCS-42×32
35 45 6 7 8.5 44 35.5 3.5 3 SKY-35 SKY-35F SKY-35N     TCS-45×35
35.5 45 6 7 8.5 44 36 3.5 3 SKY-35.5 SKY-35.5F SKY-35.5N TCS-45×35.5
35.5 45.5 6 7 8.5 44.5 36 3.5 3 SKY-35.5A         TCS-45.5×35.5
36 46 6 7 8.5 45 36.5 3.5 3 SKY-36 SKY-36F     TCS-46×36
38 48 6 7 8.5 47 38.5 3.5 3 SKY-38-1*
        TBC-38-3*
40 50 6 7 8.5 49 40.5 3.5 3 SKY-40 SKY-40F SKY-40N   TCS-50×40
45 55 6 7 8.5 54 45.5 3.5 3 SKY-45 SKY-45F SKY-45N     TCS-55×45
45 56 7 8 9.5 55 45.5 3.5 3 SKY-45A SKY-45AF SKY-45AN TCS-56×45
50 60 6 7 8.5 59 50.5 3.5 3 SKY-50 SKY-50F SKY-50N     TCS-60×50
53 63 6 7 8.5 62 53.6 3.5 3 SKY-53 SKY-53F     TCS-63×53
55 65 6 7 8.5 64 55.6 3.5 3 SKY-55 SKY-55F SKY-55N     TCS-65×55
56 66 6 7 8.5 65 56.6 3.5 3 SKY-56 SKY-56F   TCS-66×56
58 68 6 7 8.5 67 58.6 3.5 3 SKY-58-1*
        TBC-58-4*
60 70 6 7 8.5 69 60.6 3.5 3 SKY-60 SKY-60F SKY-60N     TCS-70×60
60 71 7 8 9.5 70 60.6 3.5 3 SKY-60A SKY-60AF       TCS-71×60
61 71 6 7 8.5 70 61.6 3.5 3 SKY-61-1*
        TC-SKY-61-1*
63 73 6 7 8.5 72 63.6 3.5 3 SKY-63 SKY-63F SKY-63N   TCS-73×63
65 75 6 7 8.5 74 65.6 3.5 3 SKY-65 SKY-65F SKY-65N     TCS-75×65
67 77 6 7 8.5 76 67.6 3.5 3 SKY-67 SKY-67F   TCS-77×67
70 80 6 7 8.5 79 70.6 3.5 3 SKY-70 SKY-70F SKY-70N TCS-80×70
71 80 6 7 8.5 79 71.6 3.5 3 SKY-71 SKY-71F     TCS-80×71
75 85 6 7 8.5 84 75.6 3.5 3 SKY-75 SKY-75F SKY-75N   TCS-85×75
80 90 6 7 8.5 89 80.6 3.5 3 SKY-80 SKY-80F SKY-80N TCS-90×80
85 95 6 7 8.5 94 85.6 3.5 3 SKY-85-2*
        TBC-85-1*
85 100 9 10 12 98 85.6 4 4 SKY-85 SKY-85F SKY-85N TCS-100×85
86 100 8.5 9.5 11.5 98 86.6 4 4 SKY-86 SKY-86F       TCS-100×86
90 100 6 7 8.5 99 90.6 4 4 SKY-90-1*
        TBC-90-13*
90 105 9 10 12 103 90.6 4 4 SKY-90 SKY-90F SKY-90N   TCS-105×90
95 110 9 10 12 108 95.6 4 4 SKY-95 SKY-95F       TCS-110×95
96 111 9 10 12 109 96.6 4 4 SKY-96-1*
        TBC-96-1*
98 112 8.5 9.5 11.5 110 98.6 4 4 SKY-98 SKY-98F       TCS-112×98
100 115 9 10 12 113 100.6 4 4 SKY-100 SKY-100F SKY-100N TCS-115×100
105 120 9 10 12 118 105.6 4 4 SKY-105-2*
        TBC-105-1*
106 120 8.5 9.5 11.5 118 106.6 4 4 SKY-106 SKY-106F SKY-106N     TCS-120×106
110 125 9 10 12 123 110.6 4 4 SKY-110-3*
    TBC-110-1*
112 125 8.5 9.5 11.5 123 112.6 4 4 SKY-112 SKY-112F       TCS-125×112
112 125 9 10 12 123 112.6 4 4 SKY-112A SKY-112AF   TCS-125×112
115 130 8.5 9.5 11.5 128 115.6 4 4 SKY-115-2*
        TBC-115-2*
118 132 8.5 9.5 11.5 130 118.6 4 4 SKY-118 SKY-118F SKY-118N     TCS-132×118
119 133 8.5 9.5 11.5 131 119.6 4 4 SKY-119-1*
        TBC-119-1*
120 135 9 10 12 133 120.6 4 4 SKY-120-2*
      TBC-120-1*
125 140 9 10 12 138 125.6 4 4 SKY-125 SKY-125F SKY-125N TCS-140×125
130 145 9 10 12 143 130.6 4 4 SKY-130-1*
      TBC-130-1*
132 145 8.5 9.5 11.5 143 132.6 4 4 SKY-132 SKY-132F       TCS-145×132
136 150 8.5 9.5 11.5 148 136.6 4 4 SKY-136 SKY-136F       TCS-150×136
140 155 9 10 12 153 140.6 4 4 SKY-140 SKY-140F   TCS-155×140
145 160 9 10 12 158 145.6 4 4 SKY-145 SKY-145F SKY-145N     TCS-160×145
150 165 9 10 12 163 150.6 4 4 SKY-150 SKY-150F       TCS-165×150
155 170 9 10 12 168 155.6 4 4 SKY-155 SKY-155F       TCS-170×155
160 175 9 10 12 173 160.6 4 4 SKY-160 SKY-160F   TCS-175×160
165 180 9 10 12 178 165.6 4 4 SKY-165 SKY-165F       TCS-180×165
170 185 9 10 12 183 170.6 4 4 SKY-170-1*
        TBC-170-1*
175 190 9 10 12 188 175.6 4 4 SKY-175 SKY-175F       TCS-190×175
180 200 12 13 15.5 198 180.8 5 5 SKY-180 SKY-180F   TCS-200×180
185 205 12 13 15.5 203 185.8 5 5 SKY-185-1*
        TBC-185-1*
190 210 12 13 15.5 208 190.8 5 5 SKY-190-3*
SKY-190-1F*
      TBC-190-4*
195 215 12 13 15.5 213 195.8 5 5 SKY-195-1*
        TBC-195-6*
200 220 12 13 15.5 218 200.8 5 5 SKY-200 SKY-200F       TCS-220×200
204 224 12 13 15.5 222 204.8 5 5 SKY-204 SKY-204F       TCS-224×204
210 230 12 13 15.5 228 210.8 5 5 SKY-210-2*
SKY-210-1F*
      TBC-210-4*
215 235 12 13 15.5 233 215.8 5 5 SKY-215-1*
        TBC-215-3*
220 240 12 13 15.5 238 220.8 5 5 SKY-220-1*
        TBC-220-3*
224 244 12 13 15.5 242 224.8 5 5 SKY-224 SKY-224F       TCS-244×224
230 250 12 13 15.5 248 230.8 5 5 SKY-230 SKY-230F       TCS-250×230
235 255 12 13 15.5 253 235.8 5 5 SKY-235-1*
        TBC-235-1*
237 257 12 13 15.5 255 237.8 5 5 SKY-237-1*
        TC-SKY-237-1*
240 260 12 13 15.5 258 240.8 5 5 SKY-240-3*
SKY-240-1F*
      TBC-240-1*
245 265 12 13 15.5 263 245.8 5 5 SKY-245-1*
        TBC-245-4*
250 270 12 13 15.5 268 250.8 5 5 SKY-250 SKY-250F       TCS-270×250
260 280 14 15 18 278 260.8 5 5 SKY-260 SKY-260F       TCS-280×260
280 300 14 15 18 298 280.8 5 5 SKY-280 SKY-280F       TCS-300×280
290 310 14 15 18 308 290.8 5 5 SKY-290-1*
        TBC-290-1*
295 315 14 15 18 313 295.8 5 5 SKY-295 SKY-295F       TCS-315×295
300 320 12 13 16 318 300.8 5 5 SKY-300-3*
        TBC-300-3*
310 330 14 15 18 328 311 5 5 SKY-310-1*
        TBC-310-2*
315 335 14 15 18 333 316 5 5 SKY-315         TCS-335×315
335 355 14 15 18 353 336 5 5 SKY-335         TCS-355×335
355 375 14 15 18 373 356 5 5 SKY-355         TCS-375×355
380 400 14 15 18 398 381 5 5 SKY-380 SKY-380F       TCS-400×380
400 420 14 15 18 418 401 5 5 SKY-400         TCS-420×400
430 450 14 15 18 448 431 5 5 SKY-430         TCS-450×430
450 470 14 15 18 468 451 5 5 SKY-450         TCS-470×450
480 500 14 15 18 498 481 5 5 SKY-480         TCS-500×480
500 525 17 18 21 522 501 5 5 SKY-500-1*
        TBC-500-2*
540 560 14 15 18 558 541 5 5 SKY-540-1*
        TBC-540-1*
550 570 13 14 17 568 551 5 5 SKY-550-1*
        TBC-550-1*
610 630 14 15 18 628 611 5 5 SKY-610-1*
        TBC-610-1*
630 655 17 18 21 652 631 5 5 SKY-630-1*
        TBC-630-1*
660 690 18 19 22 687 661 5 5 SKY-660-1*
        TBC-660-2*
770 800 18 19 22 797 771 5 5 SKY-770-1*
        TBC-770-1*
 • ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里
 • ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
 • ★密封件的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再安排。 此外,模具已被废弃时,需要模具费。
 • ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项
 • ★SKY-300F以上的耐热用材质为RF907。
 • ★关于HNBR材质的订购与咨询
 • ・指示代码请对照标准代码指示RP903或RP902。
 •  RP903:高温用材质、水乙二醇液压液用
 •  RP902:对应高低温材质
 • ・所有HNBR材质产品均为定制产品。
 • ・●标志为可以制作产品。●标志以外的产品,请确认可否制作后再安排。
 • ・由于尺寸关系会用其他模具进行制作。因此,刻印标记可能不同。
 • ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。