RNY密封件 (活塞杆专用)

标准材质: NBR(RN922)

截面形状

RNY-1
cn_RNY

使用范围

标准材质
材质编号 常用最高压力 MPa {kgf/㎠} 最高速度
(m/s)
温度
(℃)
NBR(RN922) RNY密封件〈挤出游隙 H9/f8〉 14 {140} 1 ー25~100
并用挡圈 21 {210} 0.5
并用标准挡圈+高压挡圈 28 {280}

特征

与SKY密封件具有互换性的活塞专用密封件。
通过高弹性橡胶的采用和活塞杆的专用设计提高了密封性和偏心追随性。

备注

 • ●密封件如上图所示,具有方向性。请注意安装方向。
 • ●可能因安装槽的位置而无法安装在整体槽中。此时,请采用分割槽结构。
 • ● RNY-18以下请采用分割槽。
 • ※不并用挡圈时的(φd2)尺寸请参照密封圈的挤出极限曲线
 • ※关于加工符号中表面粗糙度的标准数列,请参照这里

尺寸表

密封件及尺寸表(单位:mm) 指示代码 互换SKY密封件
d D H GA GB d1(参考) 标准材质
(RN922)
并用挡圈
(PT111)
16 24 5.1 5.7 6.7 16.4 2.5 RNY-16 TCS-24×16 SKY-16
18 26 5.1 5.7 6.7 18.4 2.5 RNY-18 TCS-26×18 SKY-18
20 28 5.1 5.7 6.7 20.4 2.5 RNY-20 TCS-28×20 SKY-20
22 30 5.1 5.7 6.7 22.4 2.5 RNY-22 TCS-30×22 SKY-22
22.4 30 5.1 5.7 6.7 22.8 2.5 RNY-22.4 TCS-30×22.4 SKY-22.4
25 33 5.1 5.7 6.7 25.4 2.5 RNY-25 TCS-33×25 SKY-25
28 35.5 5.1 5.7 6.7 28.4 2.5 RNY-28 TCS-35.5×28 SKY-28
30 40 6.2 7 8.5 30.5 3 RNY-30 TCS-40×30 SKY-30
31.5 41.5 6.2 7 8.5 32 3 RNY-31.5 TCS-41.5×31.5 SKY-31.5
32 42 6.2 7 8.5 32.5 3 RNY-32 TCS-42×32 SKY-32
35 45 6.2 7 8.5 35.5 3 RNY-35 TCS-45×35 SKY-35
35.5 45 6.2 7 8.5 36 3 RNY-35.5 TCS-45×35.5 SKY-35.5
36 46 6.2 7 8.5 36.5 3 RNY-36 TCS-46×36 SKY-36
40 50 6.2 7 8.5 40.5 3 RNY-40 TCS-50×40 SKY-40
45 55 6.2 7 8.5 45.5 3 RNY-45 TCS-55×45 SKY-45
45 56 7.2 8 9.5 45.5 3 RNY-45A TCS-56×45 SKY-45A
50 60 6.2 7 8.5 50.5 3 RNY-50 TCS-60×50 SKY-50
55 65 6.2 7 8.5 55.6 3 RNY-55 TCS-65×55 SKY-55
56 66 6.2 7 8.5 56.6 3 RNY-56 TCS-66×56 SKY-56
60 70 6.2 7 8.5 60.6 3 RNY-60 TCS-70×60 SKY-60
60 71 7.2 8 9.5 60.6 3 RNY-60A TCS-71×60 SKY-60A
63 73 6.2 7 8.5 63.6 3 RNY-63 TCS-73×63 SKY-63
65 75 6.2 7 8.5 65.6 3 RNY-65 TCS-75×65 SKY-65
65 78 8.2 9 11 65.6 3.5 RNY-65B TCS-78×65 ――
70 80 6.2 7 8.5 70.6 3.5 RNY-70 TCS-80×70 SKY-70
70 85 9.2 10 12 70.6 3.5 RNY-70B TCS-85×70 ――
71 80 6.2 7 8.5 71.6 3.5 RNY-71 TCS-80×71 SKY-71
75 85 6.2 7 8.5 75.6 3.5 RNY-75 TCS-85×75 SKY-75
75 90 9.2 10 12 75.6 3.5 RNY-75B TCS-90×75 ――
80 90 6.2 7 8.5 80.6 3.5 RNY-80 TCS-90×80 SKY-80
80 95 9.2 10 12 80.6 4 RNY-80B TCS-95×80 ――
85 100 9.2 10 12 85.6 4 RNY-85 TCS-100×85 SKY-85
90 105 9.2 10 12 90.6 4 RNY-90 TCS-105×90 SKY-90
100 115 9.2 10 12 100.6 4 RNY-100 TCS-115×100 SKY-100
110 125 9.2 10 12 110.6 4 RNY-110 TCS-125×110 ――
112 125 8.7 10 12 112.6 4 RNY-112 TCS-125×112 SKY-112, 112A
125 140 9.2 10 12 125.6 4 RNY-125 TCS-140×125 SKY-125
140 155 9.2 10 12 140.6 4 RNY-140 TCS-155×140 SKY-140
160 175 9.2 10 12 160.6 4 RNY-160 TCS-175×160 SKY-160
180 200 12.2 13 15.5 180.7 5.5 RNY-180 TCS-200×180 SKY-180
 • ★订购、咨询时,请按照指示代码进行指示。※的指示代码有了更改。旧的指示代码请参照这里
 • ★表中指示代码为蓝色的产品有库存。
 • ★密封件的指示代码为小字斜体的产品请确认有无模具后再安排。 此外,模具已被废弃时,需要模具费。
 • ★指示代码中含B的产品为加强型,与SKY密封件无兼容性。
 • ★为了适于保管,产品已被包装。关于使用与保管方法,请参照注意事项
 • ★关于兼容SKY密封件的库存、模具的有无,请参照SKY密封件
 • ★密封圈、密封件的性能测试、材料测试也能够实施。关于详情请咨询。